Statuten

OPRICHTING VERENIGING

Zaaknummer: 23571/RH

Vandaag, tien maart tweeduizend negen, verschenen voor mij,

mr JOHANNES CAROLUS WILHELMUS HENDRIKS,

notaris in de gemeente Oude IJsselstreek, kantoorhoudende te Gendringen:

1. de heer Richard Bernardus Wilhelmus Maria Nijhof, wonende te 7141 ZN Groenlo, J.F. Kennedylaan 27, geboren te Lichtenvoorde op zes november negentienhonderd zes en zestig, legitimatie: Nationaal paspoort nummer NPPR3P6P1, gehuwd;

2. mevrouw Leida Dika Wiggers, wonende te 7121 WL Aalten, Hearmansweijde 30, geboren te Aalten op drie en twintig november negentienhonderd twee en veertig, legitimatie: Nationaal paspoort nummer NS0880C54, ongehuwd en niet geregistreerd als partner.

De comparanten verklaren bij deze een vereniging op te richten en daarvoor vast te stellen de navolgende

STATUTEN:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.A.

De vereniging draagt de naam: Vereniging Huurdersplatform De Woonplaats en is gevestigd te Enschede.

DEFINITIES

Artikel 1.B.

1. De algemene ledenvergadering: de vergadering waarin elk lid wordt vertegenwoordigd.

2. Huurdersplatform: de vergadering waarin ieder lid door twee personen vertegenwoordigd wordt.

3. Stem: elk lid heeft één stem. Deze moet worden uitgebracht door de twee afgevaardigden van die organisatie. Indien slechts één persoon namens deze organisatie aanwezig is, is deze zelfstandig bevoegd namens de organisatie de stem uit te brengen. Zij kunnen slechts een stem tezamen uitbrengen. Indien een lid meer dan driehonderd (300) leden bezit, mag het desbetreffende lid per driehonderd (300) leden meer een halve stem extra uitbrengen. Op die wijze wordt de invloed van een lid met veel leden in deze vereniging vergroot. Voor de vaststelling van het aantal leden geldt het ledenaantal zoals vermeld in de laatst door de verhuurdersorganisatie goedgekeurde begroting van de desbetreffende lid-organisatie.

4. Lid: in beginsel is er sprake van rechtspersonen-leden. Ook organisaties zonder rechtspersoonlijkheid kunnen lid zijn van deze vereniging. Ten overvloede wordt nog vermeld dat niet de vertegenwoordigers van de rechtspersonen-leden respectievelijk organisaties de leden zijn. Leden zijn enkel de rechtspersonen-leden casu quo de organisaties.

DOEL

Artikel 2

1. De vereniging heeft ten doel

a. de gezamenlijke belangen van de huurders van De Woonplaats op corporatieniveau te behartigen;

b. de onderlinge contacten tussen de huurdersorganisaties van De Woonplaats te versterken.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het ontwikkelen van standpunten en adviezen inzake onderwerpen van algemeen beleid en beheer die het niveau van lokale huurdersorganisaties overstijgen;

b. het namens de lokale huurdersorganisaties voeren van overleg met De Woonplaats over zaken van beleid en beheer die op corporatieniveau aan de orde zijn of moeten worden gesteld op basis van een samenwerkingsovereenkomst die De Woonplaats en het Huurdersplatform overeengekomen zijn of overeenkomen.

DUUR

Artikel 3

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4

1. De vereniging kent leden-rechtspersonen, hierna ook te noemen lid of leden. Waar in deze statuten of krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daarmede bedoeld leden-rechtspersonen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld. Naast voormelde leden-rechtspersonen kent de vereniging ook organisaties (verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid) als lid. Voorzover mogelijk zijn op die organisaties dezelfde regels van toepassing als op leden-rechtspersonen

2. Rechtspersonen worden op de voor die rechtspersoon karakteristieke manier vertegenwoordigd. Gelet het speciale karakter van deze vereniging is het niet wenselijk dat het aantal vertegenwoordigers per rechtspersoon-lid verschilt, om die reden wordt het rechtspersoon-lid in deze verenging vertegenwoordigd door twee natuurlijke personen die daartoe zijn aangesteld door het bestuur van het desbetreffende rechtspersoon-lid, deze twee natuurlijke personen hierna ieder afzonderlijk te noemen lid-vertegenwoordiger.

Artikel 5

Het lidmaatschap is niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Artikel 6

1. Het lidmaatschap eindigt;

a. door de ontbinding van het rechtspersoon-lid;

b. door opzegging door het rechtspersoon-lid;

c. door opzegging door de vereniging;

d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:

a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld;

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar.

De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid dan wel een lid-vertegenwoordiger in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt.

De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Het is ook mogelijk het lidmaatschap van het lid (lid-rechtspersoon) te laten voortduren echter slechts de lid-vertegenwoordiger te ontzetten indien er naar het oordeel van de algemene ledenvergadering slechts sprake is van misdraging (in de zin van dit artikel) van het desbetreffende lid-vertegenwoordiger, maar niet van het lid-rechtspersoon.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande "beroep" is van overeenkomstige toepassing.

DONATEURS

Artikel 7

Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen.

Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

GELDMIDDELEN

Artikel 8

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.

2. Voorts bestaan de geldmiddelen der vereniging uit jaarlijkse bijdragen van de Woningstichting De Woonplaats, welke van De Woonplaats wordt verleend op basis van een door het bestuur van de onderhavige vereniging ingediende begroting en is bestemd voor het dekken van onder meer de volgende kosten:

- opzet en instandhouding Huurdersplatform;

- overleg, communicatie en informatie;

- bestuurskosten;

- reis- en verblijfkosten Platformbestuur en leden van het Huurdersplatform;

- Ambtelijk secretariaat en externe advisering;

- scholing en deskundigheidsbevordering.

BESTUUR

Artikel 9

1. Het bestuur bestaat uit ten hoogste negen natuurlijke personen, waarvan maximaal drie kwaliteitszetels (financiën, woon en zorg, bouwkundig).

2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden-vertegenwoordigers van de vereniging. De drie personen die de kwaliteitszetels bezetten kunnen ook benoemd worden op voordracht van het platformbestuur voor natuurlijke personen die niet in het bestuur van een huurdersvereniging of bewonerscomissie zitting hebben, zulks met inachtneming van het in artikel 2:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde.

De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst. Terzake van schorsing besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin minimaal drie/vierde van de lid-organisaties aanwezig is. Bij de bepaling van voormelde drie/vierde aandeel wordt gekeken naar de lid-organisaties, niet naar drie/vierde van het stemmenaantal.

4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.

6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 10

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur.

2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven. Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

4. Onder de taken van het bestuur valt in ieder geval:

- de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden van het Huurdersplatform

- coördinatie en ondersteuning van het Huurdersplatform;

- het toesturen van alle relevante informatie en beleidsstukken aan de aangesloten huurdersorganisaties;

- voorbereiding van vergaderingen van het Huurdersplatform en de uitvoering van de in die vergaderingen genomen besluiten;

- het namens het Huurdersplatform onderhouden van contacten met De Woonplaats, externe instanties en derden voor zover relevant voor het functioneren van het Huurdersplatform of het bestuur;

- het houden van toezicht op de behandeling door De Woonplaats van de door het Huurdersplatform uitgebrachte adviezen;

- het fungeren als aanspreekpunt voor alle zaken die het Huurdersplatform aangaan.

Artikel 11

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12

De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd, het bestuur is bevoegd een andere gemeente te kiezen als plaats voor de algemene vergadering.

Artikel 13

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden-vertegenwoordigers die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd.

Een geschorst lid-vertegenwoordiger heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.

2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden-vertegenwoordigers namens de door hen vertegenwoordigede leden rechtspersonen respectievelijk organisaties.(ook wel genoemd huurdersplatform) Ieder lid-rechtspersoon casu quo organisatie heeft één stem. Een lid-rechtspersoon/organisatie kan meerdere (halve) stemmen uitbrengen indien het voldoet aan het bepaalde in arttikel 1.B lid 3. Stemmen bij volmacht is mogelijk. Een gevolmachtigde mag nooit een hoger aantal stemmen uitbrengen dan twintig procent van het totaal aantal stemmen. Bezit de volmachtgever meer stemmen dan twintig procent van het totaal aantal stemmen dan mag de gevolmachtige weliswaar voor die organisatie/lid-rechtspersoon optreden echter mag dan niet meer voor een ander lid als gevolmachtigde optreden.

3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, de zelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

6. De algemene vergadering kan slechts besluiten nemen indien zoveel leden aanwezig zijn dat zij minimaal de helft van het maximaal uit te brengen stemmen vertegenwoordigen.

7. Indien in die (tweede) vergadering minder dan de helft van het aantal stemgerechtigde lid-vertegenwoordigers aanwezig zijn, is de vergadering ondanks het niet voldoen aan de in lid 6 bedoelde quorumeis bevoegd om besluiten te nemen.

Artikel 14

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, wijst het bestuur een andere bestuurder als voorzitter aan.

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.

Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.

Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 15

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarlijks wordt bij voorkeur twee doch tenminste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.

Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.

Deze stukken worden ondertekend door het bestuur.

2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikelen 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie.

De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

Artikel 16

1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden-vertegenwoordigers als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Hetzelfde geldt indien drie deelnemende of aangesloten organisaties/leden rechtspersonen daartoe verzoeken.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.

3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.

Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.

Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 17

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden-vertegenwoordigers ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 18

1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.

2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 17 vermelde register.

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening.

Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN

Artikel 19

1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

SLOTBEPALINGEN

Voor de eerste maal zijn tot bestuursleden benoemd:

‑ de heer Jacobus van Leeuwen, wonende te 7522 PE Enschede, Drienerveldweg 25, geboren te 's-Gravenhage op zeventien oktober negentienhonderd zeven en dertig, als voorzitter;

‑ mevrouw Leida Wiggers, voornoemd, als secretaris;

‑ de heer Peter Anton Martens, wonende te 7545 HS Enschede, Wichernijkampstraat 201, geboren te 's-Gravenhage op twaalf oktober negentienhonderd vijf en veertig, als penningmeester;

- de heer Petrus van Mun, wonende te 7102 AN Winterswijk, Merelstraat 14-1, geboren te Schaijk op zestien mei negentienhonderd veertig.

De comparanten verklaren dat op dit moment alleen comparante Wiggers bij de akte aanwezig is en dat de andere bestuursleden nog niet in de gelegenheid zijn geweest om de stukken ten behoeve van de Kamer van Koophandel te ondertekenen. In verband daarmede is de comparante Wiggers alleen bevoegd om de bij deze akte opgerichte vereniging te vertegenwoordigen tot uiterlijk dertig april tweeduizend negen. De overige bestuursleden dienen ten spoedigste te worden ingeschreven.

SLOT AKTE

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Gendringen op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

De inhoud van de akte is aan de verschenen personen zakelijk opgegeven, toegelicht en voorzover nodig is op de gevolgen gewezen. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, (aangezien zij een ontwerp van de akte tijdig voor de ondertekening hebben ontvangen), van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.