Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 22 maart 2023 te Aalten


1. Opening en Mededelingen Voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
Zij heeft een speciaal woord van welkom voor Mevr. Wolters (directeur van de Woonplaats) en Dhr. Sinnema (gebiedsteamleider Enschede)
Een zelfde welkom geldt ook voor Dhr. Janssen en Dhr. Ornek (leden van de raad van commissarissen) Dhr. Ornek zal iets later arriveren.
De voorzitter deelt mee dat er eerst een presentatie zal worden gegeven over
Energiebesparing door mevrouw Anneke Idzinga van de Agem/energieloket Achterhoek.
Mevrouw Idzinga neemt het woord en begint de presentatie, het gaat vooral over
energiebesparing. Mevrouw Idzinga stelt enkele vragen aan de aanwezigen o.a.:
weet men op hoeveel graden temperatuur van de verwarmingsketel mag staan.
Dat de meeste warmte van een gemiddeld huis door het dak verdwijnt
radiatorfolie plakken dan trekt de warmte weer naar boven. Radiatoren ontluchten, energie bewaken. Standby van tv verbruikt veel. Buitenverlichting graag led, oude vriezers en oude koelkasten proberen niet te gebruiken. Waterbesparende douchekop gebruiken.
Er zijn energiecoaches beschikbaar, maak er gebruik van, het kost niets.
Anneke wordt hartelijk bedankt voor de duidelijke presentatie.

Commissaris Dhr. Ornek is inmiddels gearriveerd en neemt deel aan de vergadering.

2. Vaststellen agenda
Er zijn geen wijzigingen.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 05-10-2022
Er zijn geen opmerkingen, zodat de notulen zijn goedgekeurd en worden
aangenomen. Met dank aan Hanny.

4. Financieel Jaarverslag 2022
De penningmeester licht een aantal punten toe.
Er zijn geen vragen over de resultatenrekening, alles is duidelijk.
Er zijn ook geen vragen over de balans.

5. Begroting 2023
De penningmeester licht een aantal punten toe.
Er zijn verder geen vragen en opmerkingen.

6. Verslag kascommissie + benoeming kascommissie
Mevr. de Slegte en Mevr. Troncoso van HV ’t Walfort delen mee dat zij de papieren hebben nagekeken en onderstaande verklaring hebben afgegeven. De overzichten en cijfers zijn gecontroleerd door de kascommissie. Alles zag er keurig en overzichtelijk uit.
de kascommissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. Onder luid applaus gaan alle aanwezigen hiermee akkoord.

6a. Benoeming nieuwe kascommissie
De penningmeester deelt mee dat de nieuwe kascommissie gekozen wordt in de najaarsvergadering op 4 oktober 2023.

7. Jaarverslag Huurdersplatform 2022
Er zijn geen op- of aanmerking over het jaarverslag. Hanny wordt bedankt.

8. Bestuursverkiezing
Mevr. te Lindert en Mevr. Giesen hebben zich herkiesbaar gesteld en worden met algemene stemmen en onder luid applaus weer in hun functie herkozen. Mevr. de Slegte wordt, na een inwerkperiode, onder luid applaus aangesteld als nieuw bestuurslid.

9. Actuele Zaken
Dhr. Van Leeuwen deelt mee dat het huurdersplatform een positief advies heeft gegeven inzake de huurverhoging 2023. De huurverhoging komt uit op 2,35%. Dit is ruim onder het max. percentage.
De Woonplaats overweegt om in 2024 de woningen met een E-F-G label te ontzien. Op basis van inzicht over energiekosten, inflatiecijfers en verduurzaming wordt bekeken of huurverhoging voor deze woningen plaats gaat vinden.

Het advies voor het duurzaamheidbeleid is ook positief. De Woonplaats wil graag in 2028 de doelstelling behalen, dit is sneller dan nodig is, dit is een complimentje waard.Voor de doelstelling in 2050 is het maar de vraag hoe de wereld er dan uit zal zien.
Is wel erg ver weg. Wie weet of we dan nog aanwezig zijn.
Er zijn nog steeds problemen met de afrekening servicekosten in sommige Wooncomplexen. De afrekeningen worden niet op tijd verstuurd. Het huurdersplatform houdt de vinger aan de pols en zal in het uiterste geval naar de huurdercommissie gaan.
De notoire complexen worden door het huurdersplatform aangescherpt. De verenigingen moet zelf ook een en ander in de gaten houden.
Het platformbestuur heeft op 14 maart in een ontspannen sfeer een goed overleg gehad met de huurderscommissarissen. Er zijn meer onderwerpen besproken dan de agenda aangaf. Afgesproken werd ook dat we bij de selectie van nieuwe commissarissen bij elkaar mogen kijken. Bij de aanstelling van een nieuwe huurdercommissaris zal het huurdersplatform het voortouw nemen en heeft het
laatste woord. Bij de andere commissarissen heeft de RvC het laatste woord.

De leden van het huurdersplatform zijn allemaal te gast geweest bij het Callcenter van de Woonplaats. Het was voor iedereen een zeer leerzame bijzondere ervaring om een paar uurtjes mee te lopen. Krijg je wel een ander inzicht.

De Woonplaats heeft hard gewerkt aan de nieuwe website Woninghuren.nl Mevr. Wolters deelt mee dat er keihard gewerkt is om de nieuwe site in de lucht te krijgen. 28 maart a.s. zal de website “live” gaan.Ze vertelt dat er nu 13 corporaties meedoen, vooral de Twentse corporaties en de woningen in de Achterhoek. Mevr. Hollink wordt in het zonnetje gezet, volgens mevr. Wolters heeft zij erg veel energie gestoken in het project. Mevr. Hollink zat in de klankbordgroep en heeft veel getest, Ze ontvangt een groot applaus.
Mevr. Wolters deelt mee dat naast huurverhogingen ook huurverlagingen plaats vinden. Informatie kan men inwinnen bij de belastingdienst, 38% van de huurders van de Woonplaats komen hiervoor in aanmerking. Er is een bedrag gereserveerd
van 4,3 miljoen. Er is een vacature vacant voor de manager klant en wijken. Volgende week worden selectiegesprekken gevoerd. Er hebben 25 mensen op de advertentie gereageerd. Er is sinds maandag jl. een nieuwe website te zien waar men bezig is met verduurzamen en renovatie.

Nieuwe bestuurders voor het huurdersplatform moeten vanaf 1-1-2023 huurder zijn bij de Woonplaats. Mevrouw de Vegte heeft een uitzonderingspositie en  Mevrouw te Lindert ook , zij bestuurt alle huurders in Winterswijk. De flyers voor het werven van nieuwe bestuursleden heeft het goed gedaan in Dinxperlo. HV Dinxperlo heeft er 3 nieuwe bestuurders bij. Bij Bastion in Groenlo kon 1 persoon toegevoegd worden aan het bestuur.

10. Mededelingen Directie Woonplaats
Mevrouw Wolters deelt mee dat de gemeente Oost-Gelre veel statushouders heeft opgevangen. De meeste zijn opgevangen door Gemeentes Aalten en Winterswijk. Er wordt bekeken hoe de verdere opvang gaat.  Momenteel moet de Woonplaats zo snel mogelijk, voor augustus 2023, mensen plaatsen in woningen die nog verduurzaamd moeten worden. Men gaat kijken wat er nog meer kan. Er wordt grond gezocht. Het gaat in totaal om 38 huishoudens en dat zijn 155 personen. Er zijn misschien ook oplossingen in Winterswijk. De gemeente Winterswijk wil wel meewerken.

11. Mededelingen Raad van Commissarissen
Dhr, Janssen geeft aan dat hij en Dhr, Ornek een mooi en inspirerend gesprek hebben gehad met het Huurdersplatform. Hoe leggen we aan de huurders uit dat de statushouders wel een woning krijgen en voor anderen het gewoon niet lukt. Achter elke deur is een andere situatie. Dhr. Janssen vertelt ook over de visitatie, die volgend jaar weer aan de orde is bij de Woonplaats. Er is afgesproken dat RvC samen optrekt met het Huurdersplatform en samen een bureau uitzoeken. Dhr. De Groot is weer herkiesbaar en zal hopelijk weer voor 4 jaar herkozen worden.
Mevr.Gremmers (nieuw aangestelde commissaris) had graag aanwezig willen zijn, maar was helaas verhinderd.
In september hebben Mevr. te Lindert – Mevr. Giesen en Mevr. Hollink een prettig gesprek gehad met Dhr. Oude Breuil en Dhr. Timmen over het project
huurdersplatform – huurdersverenigingen 2.0
Medio april gaat het platformbestuur hierover advies inwinnen bij mevr. Bovenhorst
van de Woonbond.

Mevr. Hollink geeft een compliment aan de Woonplaats over het contact van de laatste jaren.

12. Rondje Huurdersverenigingen
HV t. Walfort
Geen opmerkingen

HV Bastion
Geen opmerkingen

HV Dinxperlo
Dhr, Angenent vindt dat het geluid weer niet goed was. Hij heeft groot gelijk.
Het platform zal dit nogmaals opnemen met het Noorden. Volgende keer moet het echt beter zijn.

HV VHBS
Geen opmerkingen

HV Winterswijk
Geen opmerkingen

HV HBE
De huurdersvereniging heeft momenteel 27 bewonerscommissies

13. Rondvraag
Dhr. Van Leeuwen deelt mee dat hij sinds enige tijd lid is van een commissie bij de woonbond. Het betreft de Vaste Commissie Commerciële Sector (VCCS).
Dit Is een commissie van de Verenigingsraad van de Woonbond.
Zij adviseert de Verenigingsraad gevraagd en ongevraagd over alle zaken die betrekking hebben op de commerciële sector.
Koos bevalt het prima in deze commissie.

14. Sluiting
De voorzitter deelt mee dat de volgende algemene ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 04 oktober 2023


Hierna sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng.

Aalten, 11 april 2023
Hanny KousbroekPresentielijst behorende bij de Algemene Ledenvergadering van het Huurdersplatform de Woonplaats op woensdag 22 maart 2023 te Aalten.

Vertegenwoordigers van de volgende huurdersverenigingen

Aanwezig VHBS Enschede
HV Dinxperlo Dinxperlo
HV Winterswijk Winterswijk
HV ’t Walfort Aalten
BBV Bastion Groenlo
HV HBE Enschede


Platformbestuur
Aanwezig T. Hollink voorzitter
P. Martens penningmeester
L. Wiggers secretaresse
K. van Leeuwen bestuurslid
H. Giesen bestuurslid
J. te Lindert bestuurslid
L. de Slegte aspirant bestuurslid

Afwezig met Bericht
H. Kousbroek notulist

Leden Afwezig met Bericht


Raad van Dhr. Janssen
Commissarissen Dhr. Ornek

De Woonplaats Mevr. Wolters Directeur-Bestuurder
Dhr. Sinnema Gebiedsteamleider Enschede